Договір публічної оферти на надання інформаційно-консультативних послуг


Прочитайте уважно текст даної публічної оферти і якщо Ви не згодні з яким-небудь пунктом цієї оферти, чи не зрозуміли будь-який пункт цієї оферти, пропонуємо Вам відмовитися від послуг Виконавця, або уточнити інформацію, що Вас цікавить  за телефонами  +380675551993, +380675551080  чи написавши електронний лист за адресою:  info@exclusive-school.com

У випадку прийняття умов даної публічної оферти, Ви погоджуєтеся з усіма умовами оферти і підтверджуєте, що Вам зрозумілі всі її положення.

Пропозиція (публічна оферта)

Викладений нижче текст Договору адресований фізичним особам, які тимчасово або постійно проживають на території України  і є офіційною  публічною пропозицією  (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України)  фізичної особи-підприємця Самородової Ольги Євгенівни, яка діє від власного імені на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію (номер запису №2 480 000 0000 35324 від 03.11.2005р.), названий в подальшому як «Виконавець» укласти Договір про надання інформаційно-консультативних послуг на визначених Договором умовах, згідно з обраним переліком послуг, розміщених на Сайті Виконавця .

Договір вважається укладеним в порядку ст. 642 Цивільного кодексу України і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Вами дій,  передбачених  п. 4.2. цього Договору,  що означають повне і беззастережне прийняття Вами всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт).

1.  Загальні положення

Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями,  необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов. 

Діюча версія даного Договору завжди розміщена на Сайті Виконавця (https://exclusive-school.com) і в обов’язковому порядку пропонується для ознайомлення Замовнику до моменту здійснення ним акцепту умов Договору.

2.  Терміни, що використовуються в цьому Договорі, мають наступні значення:

2.1. Під терміном «Замовник» розуміється фізична особа, яка має цивільну дієздатність та буде  отримувати  від Виконавця послуги або яка купує ці послуги для іншої неповнолітньої особи.

2.2. Під терміном «Сайт Виконавця» розуміється сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет під доменним ім’ям www.exclusive-school.com.

2.3. Надалі по тексту Договору Замовник і Виконавець також називаються разом «Сторони», а кожен окремо «Сторона».

3.  Предмет Договору

3.1. Предметом цього Договору є надання Виконавцем інформаційно-консультативних  послуг Замовнику,  згідно з обраним переліком послуг, розміщених на Сайті Виконавця у розділі «Курси» та «Экзамены», на визначених Договором умовах.

4.  Порядок укладення Договору

4.1 Договір укладається між Замовником і Виконавцем у формі договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України).

4.2. Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття Замовником всіх умов Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень і рівносильний укладенню двостороннього письмового Договору про надання послуг Замовнику,  з обраним переліком послуг, розміщених на Сайті Виконавця у розділі «Курси» та «Экзамены».

4.3. Акцептом умов Договору є здійснення Замовником дій, визначених п. 4.2. Договору.

4.4.Замовник здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, викладеними на Сайті Виконавця шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з наступних дій:

— заповнення Замовником спеціалізованої форми Заявки, розміщеної на Сайті Виконавця;

— здійснення оплати Замовником послуг Виконавця згідно з тарифами, вказаними на Сайті Виконавця.

Будь-яка з вказаних у п. 4.4. дій в окремості, яка виконана Замовником, свідчить про те,  що Замовник ознайомлений з даним Договором і згодний з його умовами в повному обсязі.

4.5. Користувач послуг забов’язується повідомляти при заповнені Заявки на послуги (самостійно вносити) достовірні персональні дані і відомості, що відповідають дійсності.

4.6. Термін акцепту не обмежений.

4.7. Внесення передплати за відповідний курс є підтвердженням заявки на відповідний курс та період занять.

4.8. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту акцепту і діє протягом усього терміну отримання послуг,  або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.

4.9.  Укладання Договору означає, що Замовник:

— у необхідному для нього обсязі ознайомився з функціонуванням і правилами надання послуг;

— визнає безумовну професійну придатність Виконавця і правила здійснення всіх дій, описаних в цьому Договорі;

— приймає всі умови  вказаного Договору без зауважень.

5.  Порядок розрахунків

5.1. Послуги надаються Замовнику виключно на попередній платній основі шляхом оплати Замовником обраного курсу відповідно до Тарифів, вказаних на Сайті Виконавця.

5.2.  Щомісяна плата за навчання сплачується авансом з 25-ого числа до 1-го числа поточного місяця за наступний, згідно з рахунком-фактурою отриманого у адміністратора. У випадку несплати за послуги в цей термін, Виконавець попереджає про необхідність виконання фінансових забов’язань. Замовник , який не проінформував про наявність фінансових ускладнень і, після нагадування, не сплатив за послугу до 5-го числа поточного місяця може бути відсторонений від занять до вирішення питання з Виконавцем.

5.3. Своїм рішенням Виконавець може надавати додаткові бонуси на оплату послуг наступному місяці.

5.4. У разі несвоєчасної та(або) неповної оплати за навчання Замовник втрачає право на бонуси, надані Виконавцем на оплату в наступному місяці.

5.5. У разі пропуску Замовником занять, вартість пропущених занять поверненню не підлягає. Щомісячний абонемент включає в себе 8 занять. Якщо на місяць припадає дев’яте заняття, абонплата перераховується.

5.6. Замовник залишає за собою право вносити плату за кожне заняття окремо. У разі сплати занять по факту проведення, вартість одного заняття буде збільшена на 33%.

5.7. У разі дострокового розірвання Договору за ініціативи Замовника, він має в двотижневий термін звернутися до Виконавця за компенсацією сплачених наперед коштів і отримати таку компенсацію в розмірі  50% від оплати за невикористані заняття. При відсутності письмового звернення за компенсацією у встановлений термін, Замовник втрачає право на таку компенсацію.

5.8. Виконавець залишає за собою право змінювати розмір абонплати за надані послуги в односторонньому порядку.

5.9. Оплата послуг Виконавця, а також інших фінансових зобов’язань Замовника перед Виконавцем, які можуть виникати у відповідності з вимогами цього договору, здійснюються шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця за допомогою системи “LiqPay” або безпосередньо через банк.

6.  Права та обов’язки Сторін

6.1. Замовник має право:

6.1.1 . Вимагати від Виконавця належного виконання взятих на себе забов’язань, передбачених цим Договором.

6.1.2. Змінювати розклад або дні навчання з попереднім узгодженням з Виконавцем. Такі зміни можуть бути прийняті у випадку можливості у Виконавця забезпечити надання послуг з урахуванням таких змін.

6.1.3.  Отримувати своєчасну та достовірну інформацію про перелік послуг та зміну в графіку занять у зв’язку з форс-мажорними обставинами і офіційними святами.

6.1.4. У випадку попередження про необхідність вимушеного пропуску чотирьох чи більше наступних занять підряд у зв’язку з хворобою чи відрядженням, Замовник має право на безкоштовне відпрацювання пропущених занять.

6.1.5. Замовник має право на матеріальну компенсацію у випадку дострокового розірвання Договору в односторонньому порядку.

6.2. Замовник забов’язаний:

6.2.1. На умовах та в порядку, визначеними цим Договором, своєчасно та в повному обсязі проводити оплату послуг наданих Виконавцем.

6.2.2. Повідомляти Виконавця про свою відмову від одержання послуг, передбачених цим Договором, у спосіб, що забезпечує безумовне ознайомлення Виконавця з цим повідомленням (п.5.6)

6.2.3. У випадку відмови від індивідуального заняття, Замовник зобов’язується попередити адміністратора про відмову не менше ніж за чотири години до початку заняття. За відсутності відповідного попередження, заняття вважається проведеним, сплата за нього поверненню не підлягає.

6.2.4. Слідкувати за повідомленням від Виконавця, що періодично надсилаються на електронну пошту Замовника.

6.3. Виконавець має право:

6.3.1. Вимагати від Замовника належного виконання взятих на себе зобов’язань, передбачених цим Договором і припинити надання послуг Замовнику в разі порушення ним умов Договору.

6.3.2. У будь-який момент відмовити Замовнику у наданні послуг, у разі якщо його поведінка під час проведення занять не дає змоги Виконавцю належно виконувати свої обов’язки, а слухачам ефективно сприйняти інформацію. В даному випадку грошові кошти, які були сплачені Замовником за надання послуг, не повертаються.

6.3.3. Виконавець має право коригувати дату початку занять, переносити заняття у зв’язку з форс-мажорними обставинами і офіційними святами, змінювати тривалість занять у групі.

6.3.4. При виникненні необхідності організувати заміну викладача з урахуванням навчального процесу у групі.

6.3.5. У разі регулярних пропусків (більш ніж 30%), невиконання домашніх завдань (більш ніж 30%) та низьких результатів при тестуваннях (менше ніж 70%), Виконавець має право відмовити Замовнику у переведенні на наступний курс і поставити питання про доцільність повторного проходження частини попереднього учбового курсу для засвоєння Замовником навчальної програми на задовільному рівні та не видавати Замовнику сертифікат про закінчення ступені.

6.4. Виконавець зобов’язаний:

6.4.1. Виконавець зобов’язаний організувати та забезпечити належну якість наданих послуг, кваліфікований персонал та необхідне обладнання, приміщення, які відповідають санітарним та гігієнічним нормам.

6.4.2.  На підставі проведеного ґрунтовного тестування повідомити Замовнику його рівень володіння іноземною мовою та призначити групу для навчання, організувати придбання Замовником підручників, надати йому відповідні програми та аудіо матеріали необхідні для навчання.

6.4.3. Надати повну інформацію щодо підготовки, порядку реєстрації та складання іноземних іспитів. Роз’яснити доцільність та допомогти Замовнику визначитись з іспитом, складання якого буде найбільше відповідати його планам в подальшому житті.

6.4.4. У випадку скасування заняття зі сторони Виконавця, він зобов’язаний відпрацювати це заняття у зручний для обох сторін час або повернути плату за заняття у повному обсязі.

7.      Відповідальність Сторін

7.1. За невикористання або неналежне виконання обов’язків за цим Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до умов цього Договору та згідно з чинним законодавством України.

7.2. Шкода, завдана майну Виконавця внаслідок неправомірних дій чи бездіяльності Замовника, відшкодовується останнім у повному обсязі і згідно з чинним законодавством України.

7.3. Сторони звільняються  від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за даним Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності даного Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбаченими та які неможливо було запобігти розумними заходами.

8.           Вирішення суперечок

 8.1. Всі суперечки і розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу невідповідного                     виконання  вимог даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмового звернення однієї зі Сторін до другої, з додаванням квитанції про сплату послуги.

8.2. Виконавець після отримання від Замовника претензії, зобов’язаний протягом 5 (п’яти) робочих днів її розглянути та направити Замовнику послуг письмову вмотивовану відповідь.

8.3. Якщо суперечка між Сторонами не буде розв’язана в претензійному порядку, будь-яка із Сторін має право звернутися за розв’язанням суперечки в суд за місцем знаходження Виконавця.

9.  Інші положення

9.1.  Замовник гарантує,  що всі умови цього Договору йому зрозумілі  і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

9.2. З питань, що не є врегульованими цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватися нормами чинного законодавства України.

9.3.  Користування Замовником всіма наданими Виконавцем навчальними матеріалами (текстовими документами, звуковими та відео-файлами тощо) допустиме виключно індивідуально та заборонено поширенню в будь-який спосіб і в будь-якій формі.

9.4. Використання навчальних матеріалів Виконавця в цілому чи будь-якої частини допустиме при письмовій згоді Виконавця.

9.5. Сторони зобов’язуються відповідно до вимог Сторони забезпечити  захист персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року №2297-VI, забезпечити належний захист персональних даних від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них, в тому числі вжиття необхідних заходів щодо недопущення розголошення персональних даних Замовника  та/або іншими уповноваженими особами Сторін, яким такі персональні дані було довірено або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням обов’язків за цим Договором.

9.6. Виконавцем за цим договором є:

Фізична особа-підприємець  Самородова Ольга Євгенівна, яка діє на підставі Свідоцтва про реєстрацію ( номер запису 2 480 000 0000 035324 від 03.11.2005 р.).  Платник на спрощеній системі оподаткування, група 2, не платник ПДВ.

Адресою Виконавця за цим Договором є: 61058, м. Харків, вул. Данилевського б.10, кв.125.

Банківські реквізити:  ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК», МФО 351533, ІПН  279760158 ,

р/р №UA123515330000026002052331045